Asiakkaiden elämän ymmärtäminen ja sen avulla mahdollisuuksien tunnistaminen

Palvelumuotoilu on ​ihmiskeskeistä ja osallistavaa suunnittelua, jonka tavoitteena on parantaa nykyistä liiketoimintaa tai luoda täysin uusia innovaatioita.​ Palvelumuotoilun avulla autamme yrityksiä hahmottamaan kokonaisuutta eri näkökulmista. Tavoitteena on yhdistää asiakkaan ja yrityksen tarpeet sekä parantaa palvelukokemusta optimoimalla organisaation toimintaa tukemaan paremmin asiakkaan toimintaa.

Lisätäkseen todellista arvoa ihmisten elämään yritysten on aidosti haluttava ymmärtää erilaisia ​​ihmisiä, heidän käyttäytymistään ja motivaatioitaan sekä mukautua luomaan jatkuvasti heidän kaipaamiaan kokemuksia. Jos palvelu ei alkujaan vastaa tarpeisiin, tätä on myöhemmin vaikea muuttaa – juuri tästä syystä ihmisymmärrykseen perustuva suunnittelu ja päätöksenteko on niin tärkeää.

 

 

Palvelumuotoilu on luovaa ongelmanratkaisua​. Palvelumuotoilu tutkii, tarkentaa, todentaa ja oivaltaa. Työtä tehdään iteroiden tiedon ja ymmärryksen lisääntyessä.​

Palvelumuotoilu tuo asiakaslähtöistä toimintakulttuuria kehityksen keskiöön

1

Löydä mahdollisuudet ja tarjoa ratkaisuja asiakkaidesi tarpeisiin

Autamme sinua ymmärtämään ihmisiä toimintaympäristössään ja tunnistamaan mikä tuottaa arvoa. Varmistamme asiakastiedon hyödyntämisen koko kehityksen ajan.

2

Muotoile yrityksesi prosessit tuottamaan parempaa asiakaskokemusta

Taustaprosessien muotoilun avulla parannetaan työntekijäkokemusta, mikä puolestaan antaa heille mahdollisuuden luoda parempaa asiakaskokemusta.

3

Innovoi uusia tarpeisiin vastaavia tuotteita ja palveluja ketterästi kokeillen

Analysoi pelikenttää eri näkökulmista ja arvioi muutoksen vaikutuksia kokeilemalla. Palvelumuotoilun menetelmin on mahdollista saavuttaa nopeita tuloksia pienin panoksin.

4

Sitouta muutokseen

Osallistamalla eri toimijat mukaan kehitykseen, sitoutamme ja autamme muutoksen toteuttamista.

Näin voimme muun muassa auttaa:

Verkkopalvelujen suunnittelu ja optiointi

Autamme sinua parantamaan olemassa olevaa verkkopalveluasi tai luomaan täysin uusia verkkopalvelukonsepteja, jotka vastaavat niin asiakkaidesi kuin yrityksesi tarpeisiin. Keskeisin hyöty palvelumuotoilun menetelmistä verkkopalvelujen kehityksessä on tuoda kehitystiimille ymmärrystä ihmisistä palvelujen käyttäjinä, sekä varmistaa tämän tiedon hyödyntämisen koko kehityksen ajan.

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Hyvän käyttökokemuksen tarjoamiseksi yrityksen täytyy tehdä muutakin kuin rakentaa hienoja digitaalisia työkaluja. Tarvitaan organisaatiokulttuuria, joka tukee hyviä kokemuksia. Taustaprosessien muotoilu parantaa työntekijäkokemusta, mikä puolestaan antaa heille mahdollisuudenluoda parempaa asiakaskokemusta eri kohtaamispisteissä. Kun muut organisaation osat tukevat ja täydentävät asiakaskeskeisesti suunniteltua palvelua, saadaan kokopalveluketju nivoutumaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Palveluliiketoiminnan muotoilu ja kehitys

Palvelumuotoilu kehittää liiketoimintaa ihmisen näkökulmasta. Autamme yrityksiä ymmärtämään ihmisiä toimintaympäristössään ja näkemään kokonaisuuden sekä asiakkaiden että työntekijöiden ja sidosryhmien näkökulmasta. Tarjoamme työkaluja vuorovaikutuksen suunnitteluun asiakkaiden ja yrityksen välillä. Tunnistamme ratkaisemisen arvoiset ongelmat, mahdoillisuudet arvonluontiin sekä autamme arvioimaan muutoksen vaikutuksia kokeilujen kautta tapahtuvalla kehityksellä.

Asiakaskeskeisen innovaatiotoiminnan kehittäminen

Toimintaympäristössä tapahtuvat merkittävät muutokset haastavat yrityksiä. Innovatiivisimmat löytävät haasteista uusia mahdollisuuksia. Niiden tunnistaminen ja käsittely edellyttää yrityksisiltä jatkuvasta parantamisesta poikkeavia ajattelutapoja ja toimintamalleja. Analysoimalla toimintaympäristöä eri näkökulmista ja osallistamalla innovointiin koko organisaation sekä asiakkaan, on mahdollista saavuttaa nopeita tuloksia pienin panoksin.

Ota yhteyttä