Päivitetty 10.9.2021

1. Rekisterinpitäjä

Ambientia Group Oy (Y-tunnus 1647448-9), joka toimii rekisterinpitäjänä myös muiden samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta.

Osoite: Vanajantie 10B, 13110 Hämeenlinna

Puh. +358 29 001 0500.

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen jobs (at) ambientia.fi.

3. Rekisterin nimi

Ambientia Group Oy:n rekrytointimarkkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Ambientia Group Oy:n rekrytointimarkkinointirekisteriä käytetään Ambientia Group Oy:n avoimien työpaikkojen suoramarkkinointiin sekä työhakuun liittyvän sisällön jakamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilön itsensä ilmoittamat:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • LinkedIn- ja portfoliolinkit
 • Henkilön ilmoittamat vapaamuotoiset lisätiedot ja liitteet

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää ainoastaan henkilön itsensä luovuttamat tiedot, jotka hän on syöttänyt Ambientia Group Oy:n verkkosivuilla (www.ambientia.fi) olevaan lomakkeeseen. Rekisterin pitäjä voi täydentää rekisteriä julkisista lähteistä saatavilla olevilla rekisteröidyn yhteystiedoilla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät Ambientia Group Oy:n palveluksessa olevat henkilöt. Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme pilvipalveluista (kuten Hubspot) sijaitsee EU:n ulkopuolella tai palvelun tarjoajan työntekijät EU:n ulkopuolelta saattavat tarkastella tietoja. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme, että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa tai että tahon kanssa tehtävässä sopimuksessa sovelletaan tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisia mallisopimuslausekkeita.

8. Tietojen poistaminen rekisteristä

Henkilö voi itse päivittää antamiaan tietoja ja poistua rekisteristä suoramarkkinointiviestistä (sähköposti) löytyvien ohjeiden avulla. Toimintoihin tarvitaan internet-selain ja -yhteys.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Ambientia Group Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Ambientia toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksitai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, Ambientia voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, Ambientia voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa Ambientia osoittaa pyynnön perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden kirjallisesti.

Mikäli Ambientia ei toimita tietoja tai osaa tiedoista, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa tietoja ei voida luovuttaa johtuen Ambientian ja kolmansien osapuolien välisistä sopimussuhteista ja niiden ehdoista, kuten sopimuksiin sisältyvistä vaitiolositoomuksista.

11. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilö tiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei Ambientia hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty.

12. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua Ambientian rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai Ambientian oikeutettujen etujen (kuten kyvyn puolustaa itseään riita-asioissa) toteutumisen kannalta. Jos käsittely perustuu Ambientian oikeutetetun edun toteutumiseen, käsitellyt tiedot minimoidaan rekisteröidyn etujen ja vapauksien suojaamiseksi.

Tietojen säilyttämisessä noudatetaan lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

13. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

14. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan sellaisessa sähköisessä muodossa, jossa ne voidaan viedä järjestelmästä toiseen. Näiden tietojen luovuttamista koskevat samat rajoitukset, kuin artiklan 15 mukaista tietojen tarkastusoikeutta.

15. Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

16. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi rekisteröidyllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

17. Oikeuksien käyttäminen ja pyyntöjen toimittaminen Ambientialle

Kaikki pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti Ambientian Service Deskiin (https://www.ambientia.fi/yhteystiedot/service-desk/). Ambientian Service Desk tarkistaa pyynnön tekijän henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelyä.

Ambientia Group Oy:n rekrytointirekisteri

Päivitetty 10.9.2021

1. Rekisterinpitäjä

Ambientia Group Oy (Y-tunnus 1647448-9), joka toimii rekisterinpitäjänä myös muiden samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta.

Osoite: Vanajantie 10B, 13110 Hämeenlinna

Puh. +358 29 001 0500.

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen jobs (at) ambientia.fi.

3. Rekisterin nimi

Ambientia Group Oy:n rekrytointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on käsitellä ja säilyttää Ambientia Group -konsernin vastaanottamia työhakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksensa haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Rekrytointia Ambientiassa tekevät henkilöt voivat yhdistää hakemuksen muuhun sopivaan työtehtävään. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää Ambientian rekrytointimarkkinointiin. 

Työnhakijan antamia tietoja säilytetään rekisterissä enintään yhden (1) vuoden ajan hakemuksen jättämisestä ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Ennen vuoden täyttymistä hakijalle lähtee automaattinen viesti hakemuksen päivittämistä varten. Hakemuksia voidaan poistaa ja muuttaa työnhakijan pyynnöstä. Työnhakijan antamia tietoja voidaan säilyttää toistaiseksi hakijan suostumuksella.

Hakijatietoja säilytetään luottamuksellisesti ja ne ovat saatavilla vain rekrytointiprosessiin osallistuville. Keräämme rekrytoinnin yhteydessä hakijoista myös anonyymeja tilastotietoja, kuten esimerkiksi hakijamääriä, palautekyselyiden vastauksia ja vastausmääriä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilöhakuihin ja henkilövalintoihin tarvittavia henkilötietoja (kuten esimerkiksi…), joita säilytetään ja käsitellään rekrytointiprosessin ajan ja kohdassa 4. mainitun määräajan jälkeen.

 • Haettu työtehtävä
 • Hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot)
 • Hakijan koulutus- ja työkokemustiedot
 • Hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä
 • Hakijan kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot
 • Hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat lisätiedot
 • Viitteet hakijan antamiin muihin osaamista validoiviin materiaaleihin, kuten LinkedIn- ja GitHub-profiilit sekä sertifikaatit ja todistukset

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijat itse. Rekisterin pitäjä voi täydentää rekisteriä julkisista lähteistä saatavilla olevilla rekisteröidyn yhteystiedoilla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Ambientia Group Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille esimerkiksi viranomaisen lakiin perustuvien velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Rekrytoinnin yhteydessä keräämämme anonyymit tilastotiedot säilytetään pilvipalveluissa EU:n ulkopuolella ja palvelun tarjoajan työntekijät EU:n ulkopuolelta saattavat tarkastella tietoja. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme, että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa tai että tahon kanssa tehtävässä sopimuksessa sovelletaan tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisia mallisopimuslausekkeita.

8. Tietojen poistaminen rekisteristä

Tietoja voidaan poistaa ja muokata henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

9.1 Manuaalinen aineisto

Mahdollinen manuaalinen aineisto hävitetään välittömästi tietosuoja-aineiston hävitysohjeiden mukaan.

9.2 Sähköinen aineisto

Sähköinen aineisto säilytetään rekrytointiprosessiin erityisesti varatussa Teamtailor -järjestelmässä. Järjestelmään on pääsy ainoastaan rekrytointiprosessiin osallistuvalla osalla Ambientia Group -konsernin henkilöstöstä.

10. Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Ambientia toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksitai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, Ambientia voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, Ambientia voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa Ambientia osoittaa pyynnön perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden kirjallisesti.

Mikäli Ambientia ei toimita tietoja tai osaa tiedoista, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa tietoja ei voida luovuttaa johtuen Ambientian ja kolmansien osapuolien välisistä sopimussuhteista ja niiden ehdoista, kuten sopimuksiin sisältyvistä vaitiolositoomuksista.

11. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilö tiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei Ambientia hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty.

12. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua Ambientian rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai Ambientian oikeutettujen etujen (kuten kyvyn puolustaa itseään riita-asioissa) toteutumisen kannalta. Jos käsittely perustuu Ambientian oikeutetetun edun toteutumiseen, käsitellyt tiedot minimoidaan rekisteröidyn etujen ja vapauksien suojaamiseksi.

Tietojen säilyttämisessä noudatetaan lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

13. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

14. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan sellaisessa sähköisessä muodossa, jossa ne voidaan viedä järjestelmästä toiseen. Näiden tietojen luovuttamista koskevat samat rajoitukset, kuin artiklan 15 mukaista tietojen tarkastusoikeutta.

15. Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

16. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi rekisteröidyllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

17. Oikeuksien käyttäminen ja pyyntöjen toimittaminen Ambientialle

Kaikki pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti Ambientian Service Deskiin (https://www.ambientia.fi/yhteystiedot/service-desk/). Ambientian Service Desk tarkistaa pyynnön tekijän henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelyä.