Sovellusten modernisointi

Siirry sivun sisältöön

Moderni sovelluskokonaisuus skaalautuu ja kehittyy liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.

Autamme luomaan modernin sovellus­kokonaisuuden

Kilpailuedun saaminen uudenlaisista, digitalisuuteen pohjautuvista, liiketoimintamalleista edellyttää organisaatiolta muutoskykyä. 

Esimerkiksi liiketoiminnan palvelullistaminen, ekosysteemien kehittäminen ja koneoppimisen hyödyntäminen edellyttävät tehokasta datan ja kumppanuuksien hyödyntämistä, mikä usein haastaa organisaation toimintamalleja laajasti. 

Uuden luomisessa tulee huomioida myös olemassa olevien rakenteiden ja tietojärjestelmien kyky tukea muutosmatkaa. Tähän visioiden realisointiin liittyy usein paljon käytännön haasteita. 

Autamme luomaan vaiheistetulla etenemismallillamme organisaation lähtökohdista modernin sovelluskokonaisuuden, joka skaalautuu ja kehittyy liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.

"Toimivat liiketoimintasovellukset ovat organisaation kehityksen ja muutoskyvykkyyden perusta. Ilman niitä toiminnan skaalaaminen ei ole mahdollista."

Harri Nieminen,

Business Development Consultant

Ambientia

Hyödyt

Kilpailukyky

Moderni sovelluskokonaisuus avaa tien muutosmatkalle, jossa pystytään kehittämään uudenlaista liiketoimintaa digitaalisten konseptien avulla. Kehityksen keskiössä ovat liiketoiminnalliset tavoitteet ja asiakaskokemus teknisten rajoitteiden sijaan.

Kun sovelluskokonaisuutta modernisoidaan vaiheittain ja mahdollistetaan uusien ja vanhojen järjestelmien yhteistoiminta, saadaan jo tehtyjä investointeja hyödynnettyä tehokkaasti.

Keskeistä modernille sovelluskokonaisuudelle on datan liikkuminen järjestelmien välillä ja järjestelmien toimiminen rajapintojen avulla tehokkaasti kokonaisuutena. Tämä mahdollistaa esimerkiksi paremman asiakaskokemuksen tai prosessiautomaation.  

Ketteryys

Modernin sovelluskokonaisuuden kehittäminen on pilvipohjaisuuden ja mikropalveluarkkitehtuurin ansiosta nopeampaa ja joustavampaa, jolloin voidaan helpommin vastata toimintaympäristön muutoksiin. 

Kustannustehokkuus

Modernin sovelluskokonaisuuden ylläpito on kustannustehokasta ja se skaalautuu tarpeiden mukaan. Jatkokehittämisen kustannukset pienenevät, sillä sovelluksen osat ovat kehitettävissä hallittavammin ja toisistaan riippumatta.

Periaatteet

Hyödynnämme olemassa olevaa

Sovellusten modernisointi ei yleensä tarkoita mittavaa sovelluskehityshanketta, jossa kaikki rakennetaan räätälöiden alusta. Uuden rakentamisen ohella hallitsemme nykyisen sovelluskokonaisuuden elinkaarta.  

Hyödynnämme valmiita teknologia-alustoja, palvelutuotteita, yhteiskäyttöisiä palvelukomponentteja sekä olemassa olevia sovelluskirjastoja aina, kun se on mahdollista. Näin kehittäminen tehostuu ja ylläpito helpottuu.  

Valitsemme tarkoitukseen oikeanlaisen pilviarkkitehtuurin

Oikeanlainen pilviarkkitehtuuri mahdollistaa sovellusten nopean ja hallitun kehittämisen liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti, kustannustehokkaan ylläpidon ja ympäristön skaalautuvuuden.  

Julkipilveä käytettäessä voidaan räätälöityjen sovellusten modernisoinnissa kehityspanokset keskittää liiketoimintakriittisten asioiden rakentamiseen. 

Jos julkipilvi ei esimerkiksi verkkoyhteyksien rajatun saatavuuden tai tietoturvavaatimusten vuoksi ole vaihtoehto, ratkaisu löytyy usein private cloudista. Autamme parhaan vaihtoehdon valinnassa ja käyttöönotossa.

Sovelluskehityksen hallittavuus paranee, kun kokonaisuus pilkotaan mikropalveluiksi ja mahdollistetaan järjestelmien integroituvuus rajapintavetoisella kehityksellä. 

Prosessi

Varsinkin suurten sovelluskokonaisuuksien modernisoinnissa on tärkeää edetä vaiheittain. Nykyisten järjestelmien dataa voidaan avata rajapintojen kautta uusien ratkaisujen käyttöön ja samalla korvata niitä hallitusti vaiheittain. 

Näin saadaan uutta lisäarvoa jo ennen kuin suurempi sovelluskokonaisuus on saatu uusittua tai laajempi modernisointihanke läpivietyä.  

Tarjoamme myös käyttö- ja sovellustukipalvelut sekä haltuunottoprosessit liiketoimintakriittisille sovelluksille. 

Lähtötilanne vaikuttaa sovellusten modernisointiprosessiin, mutta pääpiirteissään etenemme seuraavin askelin:

1.

Sovelluksen nykytilan evaluointi sekä haltuunotto ja jatkuvuuden turvaaminen.

2.

Sovelluksen modernisointisuunnitelman luominen.

3.

Sovelluksen migraatiosuunnitelman luominen.

4.

Ajoympäristön migraation toteutus ja sovelluksen stabilointi uudessa ajoympäristössä.

5.

Sovelluksen modernisointi (UX/UI, arkkitehtuuri, rajapinnat ja datamigraatio).

6.

Jatkokehitys.

Sovellusten modernisointihankkeen hallinta ja elinkaaripalvelut

Kun sovelluskokonaisuuden modernisoinnissa on mukana useita kumppaneita, modernisointihankkeen kompleksisuus lisääntyy. Monitoimittajaympäristössä töiden ja dokumentaation hallintaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Autamme tarvittaessa myös projektinhallinnan prosessien ja työkalujen valinnassa ja käyttöönotossa.  

Palvelunhallinta

Prosessien muotoilu, työkalujen valinta, käyttöönottoon ja kehittäminen.

Lue lisää

Asiantuntijamme

Harri Nieminen

Harri Nieminen

Business Development Consultant

Heikki Malkamäki

Heikki Malkamäki

Head of Cloud & Development

Ota yhteyttä